Privatlivspolitik for Karup Egnsarkiv

 

Karup Egnsarkiv dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Karup Egnsarkiv er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:                 Daglig leder af Karup Egnsarkiv

Adresse:                           Ved Banen 5, 7470 Karup J.

CVR:                                 

Telefonnr.:                         +45 97 10 21 37

Mail:                                  info@karupegnsarkiv.dk

Hjemmeside:                     www.karupegnsarkiv.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

                      Almindelige personoplysninger:

-       Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, fødselsdato og e-mailadresse.

Vi behandler ikke personoplysninger, der tillagt en højere grad af beskyttelse.

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig når du henvender dig pr. mail eller fremmøde i Egnsarkivet.

 

  

Karup Egnsarkivs formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 

Lovlige grunde til behandling er særligt:

-       Karup Egnsarkivs legitime interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

-       At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

-       Behandling efter lovkrav

-       Behandling med samtykke

 

Formål med behandling af oplysninger:

-       Karup Egnsarkivs håndtering, herunder opkrævning for salg af billeder m.v.

-       Som led i Karup Egnsarkivs aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

-       Opfyldelse af lovkrav

-       Levering af varer og ydelser du har bestilt

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af legitime interesser som:

-       Afholdelse af diverse arrangementer og andre aktiviteter

-       Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor ikke dit samtykke for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dog oplysninger på personer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter persondataloven, når vi behandler personoplysninger om dig:

-       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

-       Retten til indsigt i egne oplysninger

-       Retten til berigtigelse

-       Retten til sletning

-       Retten til begrænsning af behandling

-       Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slette dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.