Styrelse.

Styrelsen består af mindst 3 medlemmer (dog altid et ulige antal), der er repræsentanter for Lokalhistorisk Forenings bestyrelse eller udpeget af denne, og der udpeges desuden en suppleant. Styrelsens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, gældende fra 1.1. efter afholdt kommunalvalg. Arkivlederen fungerer som styrelsens sekretær, og styrelsen godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget ved Viborg Kommune. Styrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne, som afholdes mindst 2 gange årligt.

Arkivlederen, der er ansvarlig for arkivets drift, ansættes ved Viborg Kommune – Kultur, Service og Events.

 

Styrelsen er sammensat således:

 

Formand Karlo Krogh Hansen Tlf.: 61 54 60 60 (send mail til formanden)

Næstformand Birthe Nexø

Styrelsesmedlem Anders Bertel

Styrelsessuppleant Svend Gjødesen